Prev Next

การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

05-11-2018 Hits:115 News Slide Super User - avatar Super User

วันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มอบนโยบาย และบรรยายพิเศษ “การศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางเพื่อยกระดับคุณภาพและลดการเหลื่อมล้ำ” ในการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เพชรยอดมงกุฎภาษาไทยครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

04-10-2018 Hits:180 News Slide Super User - avatar Super User

  เมื่อวันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๖๑ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ ๑๕ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Read more

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ SKYSEF2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น

10-09-2018 Hits:205 News Slide Super User - avatar Super User

          เมื่อวันที่ 9-12 ส.ค. 61 ทางโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ ชื่องาน Shizuoka Kita Youth Science Engineering Forum (SKYSEF2018)  ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับรางวัลดังนี้ 1. นายชยพล บุญกาญจน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (First Prize Research Presentation) จากผลงาน เรื่อง “Plant Watering System Via Mobile Application” ครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ คุณครูอดินันท์ เจ๊ะซู 2. นายชวัลวิทย์ แวววันจิตร ได้รับรางวัลที่ 3 ของการนำเสนอแบบโปสเตอร์ จากผลงานเรื่อง “Hologram For Education” ครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ คุณครูอดินันท์ เจ๊ะซู 3. นางสาวศิริกร รัตนบุรี และ นางสาวนภสร แซ่ตั้ง ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอแบบโปสเตอร์ จากผลงานเรื่อง “Plastic bag bio-degradation by caterpillars of the greater waxmoth" ครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ คุณครูสุรวุธ แสงมณี

Read more

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ระดับภาคใต้ การวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "โลกไร้พรมแดน"

31-08-2018 Hits:357 News Slide Super User - avatar Super User

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ระดับภาคใต้ การวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "โลกไร้พรมแดน" งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม2561 มีผลงานนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ที่ได้รับรางวัลวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคใต้ ในหัวข้อ "โลกไร้พรมแดน" ดังนี้1. รางวัลที่ 1 นายดลยวัต บุญมา นักเรียนได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท 2. รางวัลที่ 3 นางสาวชนากานต์ ใฝ่บุญ นักเรียนได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 700 บาท

Read more

องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

30-08-2018 Hits:207 News Slide Super User - avatar Super User

   วันนี้ 29 สิงหาคม 2561 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้ระบบการศึกษาทางไกล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของเยาวชน ที่โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และสิทธิ์ในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ตลอดหลักสูตร

29-08-2018 Hits:214 News Slide Super User - avatar Super User

รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และสิทธิ์ในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับภาคใต้ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

Read more

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2561 (WRO2018)

17-07-2018 Hits:434 News Slide Super User - avatar Super User

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2561 (WRO2018) กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน “การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2561 WRO2018 : World Robot Olympiad (รอบชิงแชมป์ระดับภูมิภาคภาคใต้)” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 – 30 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งหน่วยงานผู้จัด คือ บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด Gammaco (Thailand) Co., Ltd โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

10-03-2018 Hits:1116 News Slide Super User - avatar Super User

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 12.32 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ ทรงเปิดอาคารนามพระราชทาน "อาคารเทพรัตนานุรักษ์"

Read more

กิจกรรมแสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

31-10-2017 Hits:1504 News Slide Super User - avatar Super User

  วันที่ 25 ตุลาคม 2560 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล อดีตอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเล่าเรื่องราว การถวายงาน และหลักทรงงาน 10 ประการ

Read more