• Print

logo psuwit

ตารางเรียน และประมวลการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ประมวลการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประมวลการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6