1

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

(รูปแบบ Onsite 100%)

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6