1

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอนออนไลน์ (ฉบับปรับปรุง) ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 1/2564 เริ่มใช้ 30 ส.ค 64 Hot news

>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ตารางเรียนนักเรียนออนไลน์ (ระยะที่3) ภาคเรียนที่1/2564 (เริ่มใช้วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564) 

>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ตารางเรียนนักเรียนออนไลน์ (ฉบับปรับปรุง) ภาคเรียนที่1/2564 (เริ่มใช้อังคาร 29 มิถุนายน 2564) 

>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ตารางเรียนนักเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่1/2564 (17 พ.ค. - 26 มิ.ย. 2564)

 >> ตารางเรียน Online ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564