รายละเอียดเวลาในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2559


*** ตารางติวช่วงที่ 1 (วันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2559) Hot news

*** ตารางติวช่วงที่ 1 (วันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2559) Hot news

*** ตารางติวช่วงที่ 2 (วันที่  7 - 11 พฤศจิกายน 2559) Hot news


รายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับกำหนดการติว ช่วงที่ 1

10 - 21 ตุลาคม 2559

นักเรียน ม.6 เปิดเทอม และติวเตรียมความพร้อมรับตรง มอ. 2560 ช่วงที่ 1 (นักเรียนไปกลับตามปกติ)

25 – 26 ตุลาคม 2559

นักเรียน ม.6 เรียนตามตารางสอนปกติ (ตารางสอนตาม AD)

27 – 28 ตุลาคม 2559

นักเรียน ม.6 หยุดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมตัวสอบ GAT-PAT

31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2559

นักเรียน ม.6 เรียนตามตารางสอนปกติ (ตารางสอนตาม AD)


รายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับกำหนดการติว ช่วงที่ 2 

7 – 11 พฤศจิกายน 2559

นักเรียน ม.6 ติวเตรียมความพร้อมรับตรง มอ. 2560 ช่วงที่ 2 (นักเรียนไปกลับตามปกติ)

14 พฤศจิกายน 2559

นักเรียน ม.6 สอบเก็บคะแนน

15 – 25 พฤศจิกายน 2559

นักเรียน ม.6 หยุดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมตัวสอบรับตรง มอ. 2560


รายละเอียดเพิ่มเติม หลังจากติวช่วงที่ 1 และ2

26 – 28 ธันวาคม 2559 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียน ม.6 เรียนตามตารางสอนปกติ (ตารางสอนตาม AD)

9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

 

หมายเหตุ ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนจัดติวเตรียมความพร้อม O-NET 2560 ให้นักเรียน ประมาณ 1 สัปดาห์

    1. การจัดติวแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาตามที่แจ้งในข้างต้น
    2. การจัดติวแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม โดยใช้ผลคะแนนเฉลี่ยจากการสอบปลายภาคเทอม 1 ปีการศึกษา 2559