logo psuwit

ตารางสอบ และตารางห้องสอบ ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2563

>> ตารางสอบปลายภาค ม.ต้น และ ม.ปลาย Hot news

ตารางห้องสอบ ภาคเรียนที่ 2/2563

>> ตารางสอบ ม.ต้น
>> ตารางสอบ ม.ปลาย

logo psuwit

ตารางสอบ และตารางห้องสอบ กลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบ ม.ต้น และม.ปลาย 

>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -5

>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Hot news

ตารางห้องสอบ ม.ต้น ม.ปลาย (แก้ไข ณ วันที่ 22 ม.ค. 2564)

>> ตารางห้องสอบ ม.ต้น

>> ตารางห้องสอบ ม.ปลาย

>> ตารางห้องสอบ ม.ปลาย (เฉพาะ ม.6) Hot news

6 new1

กำหนดการรับผลการเรียนและลงทะเบียนสอบแก้ตัว


วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

เวลา 08:30 - 10:00 น.
ครูที่ปรึกษาแจกผลการเรียน
(กรณีนักเรียนมีผลการเรียน 0, ร, มผ. ให้รับใบคำร้องและจ่ายเงินค่าธรรมเนียม)

เวลา 10:00 - 11:30 น.
นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มผ. ยื่นใบคำร้องส่วนที่ 2
กับครูประจำวิชาที่ลานสหวิทยาคาร/ลานวิทย์/ลานหน้าห้องแนะแนว
และยื่นใบคำร้องส่วนที่ 1 ที่ห้องวิชาการ


หมายเหตุ
กำหนดการสอบแก้ตัว วันที่ 2 - 11 เมษายน 2561 และวันที่ 23 - 25 เมษายน 2561

logo psuwit

ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

>> รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1

- รายชื่อนักเรียน ม.1 ทั้งหมด (update 26/04/63) Hot news
- รายชื่อนักเรียน ม.1 หลักสูตรจีนศึกษา (update 25/04/63) Hot news

 

>> รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4

- รายชื่อนักเรียน หลักสูตรปกติทั้งหมด Hot news
- รายชื่อนักเรียน หลักสูตร วมว. Hot news
- รายชื่อนักเรียน ห้องเรียนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง Hot news

กำหนดการรับเอกสารของนักเรียน ปีการศึกษา 2559


111

24 มีนาคม 2560
นักเรียน ม.3 และม.6 รับประกาศนียบัตร
นักเรียนระดับชั้นอื่นๆ รับผลการเรียนและลงทะเบียนสอบแก้ตัว


6 เมษายน 2560
นักเรียน ม.3 และม.6 รับเอกสาร ปพ.1, ปพ.4 และ ปพ.6