วันที่ 27 มีนาคม 2558


รับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
ชำระค่าธรรมเนียม ลงทะเบียนสอบแก้ตัว
และติดต่อครูประจำวิชา

ตารางเวลาดังนี้

08:00 – 09:30 น.
ผู้ปกครองรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2557
(กรณีนักเรียนมีผลการเรียน 0, ร หรือ มผ.
รับใบคำร้องและจ่ายเงินค่าธรรมเนียม)

09:30 – 11:00 น.
นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร หรือ มผ.
ยื่นใบคำร้องกับครูประจำวิชาที่ลานสหวิทยาคาร / ลานวิทย์

 

วันที่ 30 มี.ค. 2558 – 9 เม.ย. 2558


นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัว