logo psuwit

ตารางสอบ และตารางห้องสอบ กลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบ ม.ต้น และม.ปลาย 

>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -5

>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Hot news

ตารางห้องสอบ ม.ต้น ม.ปลาย (แก้ไข ณ วันที่ 22 ม.ค. 2564)

>> ตารางห้องสอบ ม.ต้น

>> ตารางห้องสอบ ม.ปลาย

>> ตารางห้องสอบ ม.ปลาย (เฉพาะ ม.6) Hot news