กำหนดการรับเอกสารของนักเรียน ปีการศึกษา 2559


111

24 มีนาคม 2560
นักเรียน ม.3 และม.6 รับประกาศนียบัตร
นักเรียนระดับชั้นอื่นๆ รับผลการเรียนและลงทะเบียนสอบแก้ตัว


6 เมษายน 2560
นักเรียน ม.3 และม.6 รับเอกสาร ปพ.1, ปพ.4 และ ปพ.6