6 new1

กำหนดการรับผลการเรียนและลงทะเบียนสอบแก้ตัว


วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

เวลา 08:30 - 10:00 น.
ครูที่ปรึกษาแจกผลการเรียน
(กรณีนักเรียนมีผลการเรียน 0, ร, มผ. ให้รับใบคำร้องและจ่ายเงินค่าธรรมเนียม)

เวลา 10:00 - 11:30 น.
นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มผ. ยื่นใบคำร้องส่วนที่ 2
กับครูประจำวิชาที่ลานสหวิทยาคาร/ลานวิทย์/ลานหน้าห้องแนะแนว
และยื่นใบคำร้องส่วนที่ 1 ที่ห้องวิชาการ


หมายเหตุ
กำหนดการสอบแก้ตัว วันที่ 2 - 11 เมษายน 2561 และวันที่ 23 - 25 เมษายน 2561