13 ใน 30


ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน มอ.ว สอบผ่าน โครงการแพทย์ชนบท จำนวน 13 คน จากผู้สอบผ่านทั้งหมด 30 คน

    จากประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีรับตรง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบพิเศษและสอบสัมภาษณ์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

psu09