ประชาสัมพันธ์สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2563

 หัวข้อสัมมนา   

- ตู้อบสับปะรดอบแห้งใช้พลังงานแสงอาทิตย์  >> บทคัดย่อ

- การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดกระบก  >> บทคัดย่อ

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มแขกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสาป >> บทคัดย่อ

- การพัฒนาชุดเครื่องวัดและประเมินผลเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางแบบไฟฟ้าสถิต กรณีศึกษา
  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา >> บทคัดย่อ

- น้ำมันหอมระเหยจากกุหลาบและกรรมวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหย  >> บทคัดย่อ


- การเตรียมสารให้สีนำไฟฟ้าจากดินสอเหลือใช้  >> บทคัดย่อ

- การเตรียมซิลิกาบริสุทธิ์สูงจากแกลบข้าวเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ซีโอไลต์  >> บทคัดย่อ

- การศึกษาการสกัดเพคทินจากกระเจี๊ยบแดงโดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลาย >> บทคัดย่อ

- ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของการสกัดหยาบจากเปลือกลูกหยี >> บทคัดย่อ


- การปลูกและขยายพันธุ์พืชน้ำ กลุ่มคริปโตคอรีน  >> บทคัดย่อ

- ความหลากหลายของปลาในแนวปะการังบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี >> บทคัดย่อ


- การพัฒนาน้ำมันมะพร้าวที่มีสารสกัดจากว่านชักมดลูกเป็นครีมสำหรับทาผิวหน้า  >> บทคัดย่อ

- การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายน้ำมันหล่อลื่นเครื่่องยนต์ที่ใช้แล้ว  >> บทคัดย่อ


- การปนเปื้อนของแบคทีเรียและเชื้อราในอากาศในรถยนต์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราภัฏยะลา  >> บทคัดย่อ

- การอบแห้งขิงด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งที่สภาวะความดันต่ำ  >> บทคัดย่อ

- การศึกษาการอบแห้งปลาหมึกด้วยการพาความร้อนของอากาศ การแผ่รังสีอินฟราเรดและ
  การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์  >> บทคัดย่อ

- โคมไฟส่องทางพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม  >> บทคัดย่อ

- การพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากพืชในเขตท้องถิ่น  >>บทคัดย่อ