ประชาสัมพันธ์สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2560

  ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์
  ณ ห้อง4201,ห้อง4301,4402,4403,4404 และ4407

 หัวข้อสัมมนา   วันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 2561

- การศึกษาการใช้สมุนไพรต่อการจากัดพยาธิภายในของเป็ดภายใต้สภาพการเลี้ยงของเกษตรรายย่อย
  ในชุมชนแบบยั่งยืน >> บทคัดย่อ

- ผลของน้้ำมันหอมระเหยจากใบมะกรูดและตะไคร้ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
  เชื้อรา Aspergillus flavus , A. niger และRhizopus stolonifer  >> บทคัดย่อ

- การศึกษาผลของการใช้ผักหนามซึ่งมีสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมน >> บทคัดย่อ

- การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพและปริมาณสารพิษในน้ามันปรุงอาหารทอดซ้า >> บทคัดย่อ

- การศึกษาโครโมโซมกล้วยพันธุ์พื้นบ้านของภาคเหนือ  >> บทคัดย่อ

- การพัฒนาคุกกี้เนยสดจากเนยสวนดุสิตเสริมใยอาหารจากอัลเบโดของส้มโอ  >> บทคัดย่อ

  หัวข้อสัมมนา ที่ผ่านมา


 หัวข้อสัมมนา   วันศุกร์ที่ 2 ก.พ. 2561

- การเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียระหว่างการเก็บรักษาหอยนางรมในน้ำแข็ง >> บทคัดย่อ

- การออกแบบระบบระบายความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์  >> บทคัดย่อ

- การเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลที่ทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงกับแนวปะการัง  >> บทคัดย่อ

- สัณฐานวิทยาเรณูของพืชวงศ์จิก (Lecythidaceae) ในประเทศไทย >> บทคัดย่อ

- การลดอุณภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยหลักการเทอร์โมไซฟอนแบบวงปิด >> บทคัดย่อ

- การอบแห้งโรสแมรี่ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ >> บทคัดย่อ
 หัวข้อสัมมนา   วันศุกร์ที่ 19 ม.ค. 2561

- การกำจัดฟอสเฟตในน้ำเสียโดยการดูดซับด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่  >> บทคัดย่อ

- ฉนวนกันเสียงและความร้อนจากโฟมยางธรรมชาติ  >> บทคัดย่อ

- การอบแห้งสมุนไพรด้วยเครื่องอบลมร้อนร่วมกับอินฟราเรดไกล  >> บทคัดย่อ

- การผลิตไบโอดีเซลและการผลิตอิมัลซิไฟด์ไบโอดีเซลมะเยาหิน  >> บทคัดย่อ


- การเตรียมเครื่องสำอางกำจัดขนจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ  >> บทคัดย่อ

- การพัฒนาการะบวนการผลิตกุ้งตากแห้งด้วยพลังงานความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์และ
  พลังงานไฟฟ้าระยะที่2  >> 
บทคัดย่อ
 หัวข้อสัมมนา   วันศุกร์ที่ 12 ม.ค. 2561

- ประสิทธิภาพของน้ำมันระเหยจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งลูกน้ำยุงลาย Aedes agypti  >> บทคัดย่อ

- พฤติกรรมการกินอาหารของปูเสฉวนบกบริเวณหาดทรายเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง >> บทคัดย่อ

- การพัฒนาตำรับโลชันน้ำมันโหระพาและน้ำมันตะไคร้หอมสำหรับไล่ยุง >> บทคัดย่อ

- การเปรียบเทียบการใช้ทานตะวันและข้าวฟ่างในการดูดซับ >> บทคัดย่อ
 หัวข้อสัมมนา   วันศุกร์ที่ 5 ม.ค. 2561

- พันธุศาสตร์เซลล์และพันธุศาสตร์โมเลกุลของเลียงผาในประเทศไทย  >> บทคัดย่อ

- การศึกษาผลของการอบแห้งอาหารทะเลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ
  พลังงานไฟฟ้าที่มีต่อคุณภาพของกุ้ง
 
 >> บทคัดย่อ

- การอบแห้งเห็ดหอมด้วยเครื่องอบแห้งแบบสุญญากาศโดยเครื่องสูบความร้อน  >> บทคัดย่อ

- การศึกษาถึงผลของการใช้ชาชงตะไคร้แทรกเกลือเพื่อลดอาการปวดท้องประจำเดือน  >> บทคัดย่อ

- การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งได้ที่อุณหภูมิสูง  >> บทคัดย่อ

- ศึกษาจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งปลากะตักโดยไมโครเวฟ  >> บทคัดย่อ

- การศึกษาปริมาณกรดไขมันชนิดทรานส์ในน้ำมันพืชใช้แล้ว  >> บทคัดย่อ
 หัวข้อสัมมนา   วันศุกร์ที่ 15 ธ.ค. 2560

- การพัฒนาตำรับลิปสติก Acyclovir  >>
บทคัดย่อ
หัวข้อสัมมนา   วันศุกร์ที่ 8 ธ.ค. 2560

- ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในสระน้ำ  >> บทคัดย่อ

- การอบแห้งปลากระตักด้วยความร้อนจากไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมไฟฟ้ากับแสงอาทิตย์  >> บทคัดย่อ

- การพัฒนาสบู่ก้อนที่มีส่วนผสมจากสารสกัดสมุนไพร  >> บทคัดย่อ
  หัวข้อสัมมนา  วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 2560

- การศึกษาหาสารสกัดที่เหมาะสมสำหรับเคลือบบรรจุภัณฑ์ กระสอบปอ เปรียบเทียบกับกระสอบพลาสติกสาน >> บทคัดย่อ

- การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ามันทอดใช้แล้วโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียมเมทอกไซด์ >> บทคัดย่อ

- การสำรวจความหลากหลายและความสมบูรณ์ของแนวปะการังบริเวณอ่าวถ้าใหญ่ เกาะมุกด์
  จังหวัดตรัง แหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงอนุรักษ์ของชุมชน >> บทคัดย่อ


- ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังบริเวณเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง >> บทคัดย่อ

- การวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ในอาหารสดด้วยวิธียูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี >> บทคัดย่อ

- การวิจัยชีววิทยาและการเจริญเติบโตของดอกสะตอ >> บทคัดย่อ
  หัวข้อสัมมนา   วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2560

 
- การคัดเลือกไพรเมอร์ที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอจากจีโนมิคดีเอ็นเอของมะระ  >> บทคัดย่อ


 - การออกแบบกังหันให้เหมาะสมกับพลังงานคลื่นในมหาสมุทรเพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า  >> บทคัดย่อ

 - ผลของสารสกัดจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในการยับยั้งเชื้อในกลุ่มวิบริโอ  >> บทคัดย่อ

 - การศึกษาการอบแห้งกุ้งด้วยพลังงานไฟฟ้าและไฟฟ้าร่วมจากแสงอาทิตย์  >> บทคัดย่อ

 - ประสิทธิภาพของน้ำมันระเหยจากพืชสมุนไพรในการควบคุมลูกน้ำ ยุงก้นปล่อง Anopheles dirus  >> บทคัดย่อ

 - การอบแห้งปลากะตักด้วยพลังงานความร้อนจากไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมจากไฟฟ้าและแสงอาทิตย์  >>บทคัดย่อ

   

  หัวข้อสัมมนา   วันศุกร์ที่ 17 พ.ย. 2560

  - การทดลองเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาการดูดซับโลหะหนักจากน้้าทิ้งจาก
     ห้องปฏิบัติการเคมีโดยการใช้อิฐมอญเป็นวัสดุดูดซับ 
>> บทคัดย่อ

  - การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดกระบก  >> บทคัดย่อ

  - การออกแบบและสร้างเครื่องคัดขนาดไข่ไก่  >> บทคัดย่อ

  - กังหันลมแกนตั้ง  >> บทคัดย่อ

  - การอบแห้งกล้วยไข่ด้วยลมร้อนแอลพีจี  >> บทคัดย่อ

  - น้ำทิ้งจากขบวนการผลิตผ้าบาติก  >> บทคัดย่อ