ผลงานโครงงานนักเรียน ระดับชั้น ม.5

221162 Project resize
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 : YSC2020 จำนวน 2 โครงงาน โดยโครงงานดังกล่าว ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน ระดับภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้รับทุนพัฒนาผลงานรอบแรก 3,000 บาท ได้แก่
1. โครงงาน “การปลูกพืชแอโรโปนิกส์อัจฉริยะแบบชิงช้าสวรรค์”
ผู้พัฒนาประกอบด้วย : นางสาวณัฏฐณิชา เลาหะสราญ ม.5/3
นางสาวณิชชา ภัทรลภาสหัส ม.5/3 นางสาวพิชญ์สินี คงนุ่น ม.5/4
ครูที่ปรึกษา : คุณครูณัฐชยา จันทร์วิไชย และคุณครูอดินันท์ เจ๊ะซูไ
2. โครงงาน “การผลิตเส้นใยนาโนโดยกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่ง”
ผู้พัฒนาประกอบด้วย :นางสาว นรีลักษณ์ เจริญวงศ์ระยับ ม.5/4
นางสาวถิรดา มณีชาตรี ม.5/4 นางสาว ภัทรนันท์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์ ม.5/4
ครูที่ปรึกษา : คุณครูอดินันท์ เจ๊ะซู

View the embedded image gallery online at:
http://psuwit.ac.th/index.php/11-3/1197-5#sigFreeId9062f07fcc