รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๔

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๔ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

psuwit01

ผลการแข่งขันได้รับรางวัลดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิงปิยะพร ชูสุดรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๒. รางวัลชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ ได้แก่ เด็กชายธัญณัฐ เรือนสูง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๓. รางวังชมเชยรอบเจียระไน ได้แก่ เด็กหญิงหทัยชนก สุวรรณโน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๔. รางวัลชมเชยรอยเจียระไน ได้แก่ นายสุภศิลป์ สุภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๕. รางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์รอบเจียระไน ได้แก่ นางสาวปวีร์รตา ลดาพงษ์ภูวัชร์ และนางสาวนันน์นภัส เอี้ยวสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖