Display # 
Title Published Date
รองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2558 ระดับมัธยมศึกษา 02 October 2015
รองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2558 ระดับมัธยมศึกษา 02 October 2015
รางวัลการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (กันยายน 2558) 04 September 2015
สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการ กลุ่มสาระฯ สังคมฯ ช่วงเดือนสิงหาคม 2558 26 August 2015
มอ.ว ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ. ระดับดีมาก 27 July 2015
รางวัลเชิดชูเกียรติ จากผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net) 08 July 2015
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 February 2015
การแข่งขันการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่9 09 February 2015