มอ.ว จัดกิจกรรมเสวนาทิศทางการจัดตั้งห้องเรียนจีนศึกษา

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมเสวนา “ทิศทางการจัดตั้งห้องเรียนจีนศึกษา ในหัวข้อ ทำอย่างไรให้เด็กไทยเข้าใจความเป็นจีน : จีนศึกษา” ณ ห้องประชุมรัตนพฤกษ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
โดยมีวิทยากรเข้าร่วมเสวนาดังต่อไปนี้
1.Mr.Sun Zhong Hui ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ 2.ดร.นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ หัวหน้าแผนกสาขาวิชาภาษาจีน จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 3.อาจารย์ศิริขวัญ ไผทรักษ์ อาจารย์ประจำคณะวิเทศศึกษา จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ภูเก็ต 4. คุณครูภาณุพงศ์ สิริทรัพย์นพคุณ ครูผู้สอนภาษาจีน โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้เป็นการร่วมกันประชุมปรึกษาเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการจัดทำหลักสูตรห้องเรียนจีนศึกษา ที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จะเปิดให้มีห้องเรียนภาษาจีนและรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษาหน้านี้

200762resize