Learning A.I. in action by case study | วันที่ 1 (8 ก.ค. 2562)

page1

กิจกรรมเสริมทักษะ World Class Learner
วันนี้ วันแรก (#1/5) 8 ก.ค. 2562
ขอบคุณวิทยากรรับเชิญ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มาสอนพี่ๆ ม.4 และ ม.5 จำนวน 21 คน เรียนรู้หัวข้อ "Learning A.I. in action by case study
(เรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์แบบลงมือทำผ่านกรณีศึกษา)"

กรณีศึกษาที่ 1 เรื่อง "การรู้จำใบหน้าด้วยเทคนิค Deep Learning ผ่านเครื่องมือ Tensorflow บน Google Colaboratory"

คำอธิบายคอร์ส :
แนะนำการใช้งานเทคนิคพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ ด้วยการลงมือปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาด้านการประยุกต์ใช้งานด้านการรู้จำตัวเลข การรู้จำใบหน้า และการรู้จำวัตถุ

วัตถุประสงค์
1. ฝึกการใช้งานเทคนิคพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์
2. ทดลองและสร้างประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษาแบบต่างๆ ให้เห็นจริง


ข้อมูลเพิ่มเติม

Learning A.I. in action by case study