Learning A.I. in action by case study | วันที่ 5 (1 ส.ค. 2562)

กิจกรรมเสริมทักษะWorld Class Learner
วันนี้ วันที่ห้า (#5/5) 1 ส.ค. 2562
ขอบคุณวิทยากรรับเชิญ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มาสอนพี่ๆ ม.4 และ ม.5 จำนวน 21 คน
เรียนรู้หัวข้อ "Learning A.I. in action by case study (เรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์แบบลงมือทำผ่านกรณีศึกษา)"

กรณีศึกษาที่ 5 เรื่อง "การรู้จำวัตถุเพื่อที่จะประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาตีความหมายภาพที่ซับซ้อนขึ้น เข้าใจหลักการทำงานเพื่อออกแบบ และพัฒนาระบบอัตโนมัติในอนาคต"

 คำอธิบายคอร์ส :

แนะนำการใช้งานเทคนิคพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ ด้วยการลงมือปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาด้านการประยุกต์ใช้งานด้านการรู้จำตัวเลข การรู้จำใบหน้า และการรู้จำวัตถุ

วัตถุประสงค์
1. ฝึกการใช้งานเทคนิคพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์
2. ทดลองและสร้างประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษาแบบต่างๆ ให้เห็นจริง


ข้อมูลเพิ่มเติม

Learning A.I. in action by case study