Toyota Art Camp (หลักสูตร Line Sticker)

โครงการค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp) หลักสูตร Line Sticker วันที่ 6-8 พฤษจิกายน 2562

page

โครงการค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp) หลักสูตร Line Sticker วันที่ 6-8 พฤษจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.  โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ชาวญี่ปุ่น


ความเป็นมาของโครงการค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp)

ปีพุทธศักราช 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี (พระอิสริยยศ ณ ขณะนั้น) พระราชทานวโรกาสให้ นายอากิโอะ โตโยตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ และทูลเกล้าฯ ถวายแผ่นสติกเกอร์ภาพพระฉายาลักษณ์ ซึ่งทรงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีพระราชประสงค์ให้นำวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่นมาถ่ายทอดความรู้ด้านการวาดภาพและการออกแบบแก่เยาวชนไทย

ปีพุทธศักราช 2557 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เริ่มจัดทำโครงการค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp) ครั้งแรกที่โรงเรียนจิตรลดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการวาดภาพการ์ตูนแก่นักเรียน โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ชาวญี่ปุ่น
และขยายโครงการต่อยอดไปในภูมิภาคต่างๆ โดยในภาคใต้ได้แก่ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

รายละเอียดกิจกรรม
เปิดอบรมหลักสูตร Free Drawing วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 และหลักสูตร Line Sticker
วันที่ 6-8 พฤษจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.

>>> ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด <<<