อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครู ในหัวข้อ "Coding ทักษะอัจฉริยะแห่งศตวรรษที่ 21"

151062 resize

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 คุณครูปรีดารัตน์ ชกสุริวงค์ และคุณครูธนาดล คงทอง ร่วมกับคุณครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นวิทยากรอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครู ในหัวข้อ "Coding ทักษะอัจฉริยะแห่งศตวรรษที่ 21"

ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้

- นโยบายหลักเกี่ยวกับ Computer Science และการใช้ Coding Thailand สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรและการเรียนการสอน ”วิทยาการคำนวณ” ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)
- ความหมายของภาษา Coding หัวใจของวิทยาการคำนวณ
- กิจกรรม Coding แบบ Unplugged
(Color by numbers, Robot Cup Stacking, Algorithm และ Flowchart)
- กิจกรรม Coding แบบ Plugged CODE.ORG และการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch