มอ.ว จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล”

301162 resize
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล” “MIDL Medai , Information and Digital Literacy” โดยวิทยากร คือ คุณโตมร อภิวันทนากร และทีมงาน ให้แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน เพื่อให้ครูและบุคลากรได้นำความรู้ไปต่อยอดให้กับนักเรียนของโรงเรียนให้รู้สามารถรู้เท่ากันสื่อต่อไป