การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1

วันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มอบนโยบาย และบรรยายพิเศษ “การศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางเพื่อยกระดับคุณภาพและลดการเหลื่อมล้ำ” ในการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนแม่ข่าย 5 โรงเรียน และโรงเรียนลูกข่าย 15 โรงเรียน ได้เรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาครูในโรงเรียนเครือข่ายปลายทางให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ในสาระหลักได้ดีขึ้น

ในการประชุมครั้งนี้ ได้รวบรวม และประมวลผลความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของโรงเรียนแม่ข่าย/ลูกข่าย และนำผลไปพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการขยายผลให้กว้างขวางในโรงเรียนอื่นๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ คณะทำงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผอ. สพม. / ผอ. สพป. / ศน. พื้นที่โรงเรียนแม่ข่าย/ลูกข่าย และที่เกี่ยวข้อง ผอ. /รอง ผอ. ด้านวิชาการ /ครูผู้รับผิดชอบ ของ โรงเรียนแม่ข่ายและโรงเรียนลูกข่าย 20 โรงเรียน 5 ภูมิภาค คณะครูและอาจารย์ มอ.วิทยานุสรณ์ ผอ. และคณะทำงาน สพม 16 รวมผู้เข้าประชุม จำนวน 130 คน
 ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา