กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ได้รับมอบอุปกรณ์การทดลองฟิสิกส์ 4.0

 0

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สาขาฟิสิกส์ มอ.ว (Physics PSUWIT) ส่งมอบอุปกรณ์การทดลองฟิสิกส์ 4.0 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ผศ.ดร.ปานจิต มุสิก ปานจิต มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฐนครศรีธรรมราช มอบให้กับ รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ ที่ปรึกษาวิชาการ เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อใช้ในการเรียนการสอนฟิสิกส์ของโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ โดยทางโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ เล็งเห็นถึงการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงเตรียมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้าน Computer IOT Microcontroller โดยนำมาบูรณาการกับการทดลองทางฟิสิกส์
จึงได้ส่งครูสาขาฟิสิกส์และนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการสอนฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนด้วยชุดการทดลองเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 15-16 พฤษจิกายน พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฐนครศรีธรรมราช
และได้รับอุปกรณ์การทดลองฟิสิกส์จำนวน 5 การทดลอง ได้แก่
1. กฏของนิวตัน
2. การตกอย่างอิสระ
3. วงจร RC
4. กฏของโอห์ม
5. วงจรการแปลงไฟฟ้า AC to DC

View the embedded image gallery online at:
http://psuwit.ac.th/index.php/11-4/892-4-0#sigFreeIdd635e9df0c