กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561

page

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 6.30 น. – 16.30 น. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักคิดของ STAR STEMS คือ “คิดเอง ทำเอง จึงเห็นคุณค่า เมื่อใช้ปัญญา จะเห็นความเชื่องโยง” เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ม.5 ได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกคิด แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง ใช้สาระวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อแก้ปัญหา โดยใช้หลักคิดรอบด้าน 5 หลัก ได้แก่
1. Scientific thinking กระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์
2. Thai-Technology การประยุกต์ใช้ความรู้สู่ความเป็นจริงตามแบบไทย
3. English-Engineering มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ใช้วิธีการ/เครื่องมือ/ระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. Moral-Mathematics ใช้ทักษะการคิดเชิงตรรกะ ควบคู่กับคุณธรรม มุ่งสู่ความดี
5. Socio-geology เข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามสภาพภูมิสังคมไทย

>> ประมวลภาพกิจกรรม Hot news

และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายชาติ “Thailand 4.0” รวมถึงการพัฒนานักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ในศตวรรษที่ 21 ทางสายชั้นม.5 เล็งเห็นในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า โดยการใช้พลังงานทดแทน จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ “กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า” ณ บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งดูแลกังหันลมจำนวน 70 ต้น นักเรียนจะได้เรียนรู้จากสถานที่จริงได้เห็นจริง และบูรณาการกับเนื้อหาวิชาที่เรียน

นักเรียนสายชั้น ม.5 จำนวน 250 คน ครูจำนวน 17 ท่าน ออกเดินทางจากโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เวลา 7.00 น. มุ่งสู่อ.ระโนด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง กล่าวต้อนรับโดย นายธีระยุทธ ทองคำ ผู้จัดการบริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด
โดยแบ่งนักเรียน 5 กลุ่ม ๆ ละ 50 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 ฟังบรรยายภาพรวมของบริษัท วิธีการติดตั้ง ดูแลกังหันลม ส่วนประกอบกังหันลม ระบบ Control และ Power Plant ณ ห้องประชุม
ฐานที่ 2 สถานีส่งไฟฟ้า
ฐานที่ 3 สร้างโมเดลกังหันลม
ฐานที่ 4 เสากังหันลม ประกอบด้วย ใบพัด และ Gear box
ฐานที่ 5 Infographic Wind Turbine
นักเรียนกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากร
และเดินทางกลับถึงโรงเรียนเวลา 16.30 น.

ทางผู้จัดโครงการต้องขอขอบพระคุณท่านคณะผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชากับสถานการณ์จริง และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า จึงสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว

ขอขอบคุณคุณครูและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น
ครูประจำกลุ่มผู้ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี
1. คุณครูอภิญญา เนตรลำภู ครูดูแลนักเรียนกลุ่ม 1
2. คุณครูอริสรา มุสิกรักษ์ ครูดูแลนักเรียนกลุ่ม 2
3. คุณครูไพจิตรา อเปสริยาโย ครูดูแลนักเรียนกลุ่ม 3
4. คุณครูอิทธิกร เกศรัต ครูดูแลนักเรียนกลุ่ม 4
5. คุณครูอภิญญา บุญคุ้ม ครูดูแลนักเรียนกลุ่ม 5

ครูกิจกรรมฐานสร้างโมเดลกังหันลม
1. คุณครูกาญจน์ชิตา ช่วยบำรุงกุลศิริ
2. คุณครูบุญญิสา พิศาลสินธุ์
3. คุณครูศุภวัชร พรเศรษฐกุล

ครูกิจกรรมฐาน Infographic Wind Turbine
1. คุณครูเรวดี เอ้งฉ้วน
2. คุณครูสถิตพงษ์ เพชรถึง
3. คุณครูสาวจุติพร บรรจงธุรการ

ครูผู้อยู่เบื้องหลังอาหารอร่อยๆ อาหารว่างที่นักเรียนถูกใจ
1. คุณครูอารีย์ อภัยรัตน์
2. คุณครูสุวิตา แก้วเขียว

ครูผู้ดูแลนักเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คุณครูพัชรวัฒน์ เกรียงไกรวรกิจ

ครูที่ทำให้เราได้ทานน้ำเย็นๆ และเกิดความสะดวกในโครงการ
คุณครูทวี เรืองสุข

และที่ขาดไม่ได้ คือ คุณแม่ของโครงการนี้
นางสุภารัตน์ ชูช่วย

ขอบคุณนักเรียนสายชั้น ม.5 ที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมเป็นอย่างดี