กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

page

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

จัดขึ้นวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ. บ้านท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา

ในหัวข้อ วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง “โหนด นา เล”

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยนำเนื้อหาวิชาต่างๆมาเชื่อมโยง นำหลัก STAR STEMS มาใช้ดังนี้
    1. Scientific thinking เรียนรู้ เรื่องแรงที่กระทำจาก ยอยกปลา เมื่ออยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน
    2. Thai-Technology ศึกษาประโยชน์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด โดยใช้เทคโนโลยีและ เขียนบรรยายได้
    3. English-Engineering เรียนรู้คำศัพท์ และขั้นตอนการออกแบบชิ้นงาน สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับท้องถิ่น
    4. Moral-Mathematics เรียนรู้ เรื่องสถิติและค่ากลางของข้อมูล และส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ
    5. Socio-geology เรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในแถบทะเลสาบสงขลา

2

โดยมีการแบ่งฐานกิจกรรมเป็น 6 ฐาน ดังนี้
1. การประมง
2. น้ำตาลแว่น,น้ำตาลผง
3. สบู่
4. ขนมพื้นบ้าน
5. การขึ้นตาล,คาบตาล,การเก็บเกี่ยวผลผลิต
6. การดำนา
โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทุกฐานกิจกรรม ทางโรงเรียนจะเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้และแก้ปัญหาในการทำงาน ถือเป็นประสบการณ์หนึ่งของชีวิต

 

View the embedded image gallery online at:
http://psuwit.ac.th/index.php/11-4/899-2-2561#sigFreeIddf0dcc956f