กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

page

โครงการบูรณาการสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 “การใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยะ เกิดแล้วไปไหน”
เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลักคิดของ STAR STEMS คือ
“การใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยะ เกิดแล้วไปไหน”

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
    1. นักเรียนเกิดทักษะในการทำงาน รักการทำงาน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
    2. นักเรียนสามารถคิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
    3. นักเรียนสามารถแยกขยะตามชนิดได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
    4. นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์การศึกษา Green Education ของโรงเรียน
    5. นักเรียน ในโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์มีความรู้เกี่ยวกับเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ดูแลทรัพยากรร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นช่วยการบำรุง ดูแล รักษาใส่ใจสิ่งแวดล้อมของชุมชน และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
    6. นักเรียนมีคุณลักษณะ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทาง และทาง และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่าง “ดี เก่ง มีสุข”
โดยในวันจัดกิจกรรม ได้แบ่งฐานกิจกรรมออกเป็น 5 ฐาน ดังนี้
    1. ฐานกิจกรรมการรู้ ณ สถานที่จัดการขยะแบบฝังกลบ ณ เทศบาลเมืองบ้านพรุ
    2. ฐานเรียนรู้การรีไซเคิลถุงพลาสติก ณ บริษัท หจก. 2เค อุตสาหกรรม
    3. ฐานเรียนรู้หลักการจัดการขยะด้วย 5 R โดยครูเบญมาศ นาคหลง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
    4. ฐานเรียนรู้ Reduce Reuse Recycle Renew และ Reject
    5. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมบูรณาการ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ขยะ” เกิดแล้วไปไหน
ซึ่งจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้นักเรียนได้ความรู้ในเรื่องการจัดเก็บขยะแบบฝังกลบ มีจิตสำนึกในเรื่องของขยะที่มากขึ้นในแต่ละวัน รวมถึงปลูกฝังวินัยในการทิ้งขยะของตนเอง

 

View the embedded image gallery online at:
http://psuwit.ac.th/index.php/11-4/900-3-2561#sigFreeId6fb3301b11