PSU.Wit. Workshop Series "A.I. for Good Community"

 img facebookpage

นักเรียน วมว. ชั้น ม.4 เข้าร่วมโครงการ PSU.Wit. Workshop Series "A.I. for Good Community" (โครงการเรียนรู้วิทยาการปัญญาประดิษฐ์เพื่อชุมชนที่ดีอย่างรอบด้าน)

ระหว่างวันที่ 5 – 6 มกราคม 2562 โดยคณาจารย์จากสถานวิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ และผู้ช่วยวิทยากร คือ นักศึกษาระดับปริญญา โท เอก จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวม 5 คน ณ อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ความสำคัญและที่มา :
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ร่วมกับสถานวิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ มีความรู้ ความสามารถด้าน AI : Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์) แล้วนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปส่งต่อให้กับเพื่อนๆ ในโรงเรียน เพื่อยกระดับเยาวชนไทยให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ โครงการนี้จึงให้ความสำคัญกับการสร้างเยาวชนพลโลก เมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนโลกในอนาคต โดยองค์ประกอบสำคัญของโครงการ จะเป็นเรื่องของการฝึกใช้ความคิดที่ผสมผสานสหวิชาการ (Multi-disciplinary) การสร้างผู้นำผ่านการทำงานเป็นทีม แบบเพื่อนช่วยเพื่อน แลกเปลี่ยนความรู้ทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีระดับสูง

วัตถุประสงค์ :
มุ่งเน้นให้เยาวชนตระหนักเรื่อง AI จะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ถ้ามนุษยชาติใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ผ่านปัญญาที่ชาญฉลาดของมนุษย์ AI ก็จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ชาติ เพื่อรับใช้ สนับสนุน และอยู่ร่วมกัน มิใช่เพื่อมาแทนที่มนุษย์

เนื้อหาและหัวข้อ Workshop :
บรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรม กิจกรรมการแข่งขันในระดับเล็กเพื่อฝึกฝน ระดับกลางเพื่อความสนุกสนานและ ระดับสูงเพื่อท้าทายความสามารถของทุกคน
• Part 1 : A visual introduction to machine Learning
• Part 2 : Deep Learning Overview
• Part 3 : Intro to programming
• Part 4 : AI Programming
• Part 5 : Algorithms
• Part 6 : Probability
• Part 7 : Data Manipulation
• Part 8 : Machine Learning

ประโยชน์ที่ได้รับ :
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะคิดเป็น ทำเป็น และอยู่บนพื้นฐานของความชอบธรรม เพื่อให้สามารถนำทักษะความรู้ ไปต่อยอดและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตนเองรวมไปถึงการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป