กิจกรรมวิทย์สัญจร

กิจกรรมวิทย์สัญจร

0
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ทางโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมวิทย์สัญจรให้กับทางโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนา ของโครงการ 1 ช่วย 9 ก้าวไปด้วยกัน และอีก 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนศรีวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก รวมถึงสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ในส่วนของนักเรียนในโครงการ 1 ช่วย 9 ก้าวไปด้วยกัน และโรงเรียนศรีวิทยา นักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
จากการทำกิจกรรมการทดลอง และยังเป็นการสร้างแรงผลักดัน และเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ มากยิ่งขึ้น
โรงเรียนในเครือข่ายการพัฒนา ในโครงการ 1 ช่วย 9 ก้าวไปด้วยกัน มีดังนี้
1. โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่
2. โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
3. โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง
4. โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
5. โรงเรียนสมัยศึกษา
6. โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
7. โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
8. โรงเรียนวัดคลองแห
โดยมีนักเรียนของโครงการ วมว. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 120 คน เป็นผู้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับน้อง ๆ ในแต่ละฐานกิจกรรมดังนี้
ฐานที่ 1 Funny Slurpee
ฐานที่ 2 Funny Straw
ฐานที่ 3 Funny Roller Coaster
ฐานที่ 4 Funny Tangram