กิจกรรมบูรณาการ ม.4 ปีการศึกษา 2561

page

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา

ทางสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ "โรงเรียนสีขาว"

ประกอบด้วยฐานกิจกรรมทั้งหมด 7 ฐาน ได้แก่

1.ฐานกฎหมายทั่วไป
2.ฐานการจราจร
3.ฐานกฎหมายไอที
4.ฐานการตรวจสารเสพติด
5.ฐานภัยในสังคมและการป้องกันตัว
6.ฐานเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
7.ฐานหนังสือพิมพ์

 

ซึ่งฐานแต่ละฐานจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์และสมดุลทั้งด้าน จิตใจร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ วิชางาน และวิชาชีวิต เพื่อให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์พัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม

View the embedded image gallery online at:
http://psuwit.ac.th/index.php/11-4/938-4-2561#sigFreeIde60404bf3b