การแข่งขัน "1st International STEMathon 2019" ณ ประเทศฮ่องกง

1st International STEMathon 2019
วันที่ 28-29 มีนาคม 2562
และ The 21st Hong Kong Youth Science & Technology Innovation Competition (STIC)
วันที่ 30-31 มีนาคม 2562

page1edit

ประมวลภาพ "1st International STEMathon 2019" วันที่ 28-29 มี.ค. 62

ประมวลภาพ "The 21st Hong Kong Youth Science & Technology Innovation Competition (STIC)" (30-31 มี.ค. 62)

 

เด็กชายจิรายุวัฒน์ บุญจันทร์ ม.4/1 และนายศุภณัฐ บัวแก้ว ม.5/4 เข้าร่วมแข่งขัน
"1st International STEMathon 2019" ณ Hong Kong Science Park (HKSTP) ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 มีครูผู้ดูแล คือ ครูปรีดารัตน์ ชกสุริวงค์ ในครั้งนี้มีนักเรียนจากเมือง/ประเทศต่างๆ 8 แห่ง ได้แก่

1. Beijing (เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน)  
2. Guangdong (เมืองกวางตุ้ง ประเทศจีน)

3. Macau (เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ประเทศจีน)

4. Malaysia (ประเทศมาเลเซีย)

5. Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย)

6. The Philippines (ประเทศฟิลิปปินส์)

7. Thailand (ประเทศไทย)
8. Hongkong (ประเทศฮ่องกง) โดยมีนักเรียนจาก 10 โรงเรียนในฮ่องกงเข้าร่วมด้วย ได้แก่

          8.1 Wa Ying College

          8.2 Hong Kong International School (High School) (Red Hill)

          8.3 N.T. Heung Yee Kuk Yuen Long District Secondary School

          8.4 St. Margaret’s Co-ed English Secondary & Primary School

          8.5 STFA Yung Yau College

          8.6 Victoria Shanghai Academy

          8.7 St. Stephen’s Girls’ College

          8.8 G.T. 9Ellen Yeung) College

          8.9 Good Hope School

          8.10 Cheung Sha Wan Catholic Secondary School

           

            นักเรียนมีทั้งหมด 12 ทีม แต่ละทีมร่วมกันคิดและสร้างต้นแบบ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบ สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์. เทคนิควิธีหรือรูปแบบการทำงาน ในหัวข้อ "Ocean Protection" ("What are the environmental and ecology problems that our oceans are facing and what can we do about them ?") ซึ่งใช้ความรู้และศาสตร์ทางด้าน STEM (Sciences, Technology, Engineering, Mathematics) นักเรียนแต่ละทีมสามารถเลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่ทางคณะกรรมการได้เตรียมไว้ให้ มีเวลาในการคิด วางแผน และสร้างต้นแบบ 30 ชั่วโมง  ในช่วงเริ่มต้นของกิจกรรม นักเรียนได้เยี่ยมชม Science Park Green trail และ eco-related tech companies เพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจ   จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย วางแผน และส่งหัวข้อโปรเจค หลังจากนั้นแต่ละทีมจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย กลุ่มย่อยที่ 1 ยังคงอยู่ที่ Science Park เพื่อเริ่มออกแบบและสร้าง กลุ่มย่อยที่ 2 เดินทางไปหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้เพิ่มเติมที่ในตัวเมืองฮ่องกงโดยใช้จ่ายในงบประมาณที่ได้รับ จากนั้นกลับมาทำโปรเจคต่อที่ Science Park   การทำโปรเจคต่อเนื่องไปจนวันที่ 2 ของการแข่งขัน STEMathon จนในที่สุดโปรเจคเสร็จตามเวลาที่ทางคณะกรรมการกำหนด   แต่ละทีมเตรียมตัวและนำเสนอต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการสัมภาษณ์ สอบถาม และตัดสินโปรเจคตามเกณฑ์ที่กำหนด และประกาศรางวัล

เกณฑ์การตัดสิน มีดังนี้ (Judging Categories)
          1. Creativity & Innovation (25%)
          2. Use of STEM skills & knowledge (25%)
          3. Impact to the environment (15%)
          4. Feasibility & Practicality (15%)

5. Teamwork (10%)
6. Presentation (10%)

Introduction

          The mission of the hackathon is to solve environment and ecology problems related to our oceans

using STEM. Students from local and overseas schools will form teams to solve a problem that concerns them most. Their solution can be in the form of an invention, device or method to solve a problem that is related to the sea or ocean. They will have 30 hours to design and build a prototype or formulate a plan that will solve their chosen problem. They will be judged on their creativity and innovation, feasibility and practicality, use of STEM skills, knowledge and teamwork.

 

The Mission

          Monitoring, reducing and controlling marine pollution from man-made disaster or bad practices to protect and conserve marine ecosystem and wildlife.

นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่

-          การเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Science Park Green trail และ eco-related tech companies

-          การเข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งาน The 21st Hong Kong Youth Science &

Technology Innovation Competition (STIC)

-          การเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Hong Kong New Generation Cultural Association –

Science Innovation Centre

 

อ้างอิง :

  1. Sun Life x Young Post International STEMathon 2019

https://www.sunlife.com.hk/HK/About+us/Corporate+responsibility/Sun+Life+x+Young+Post+International+STEMathon+2019?vgnLocale=zh_TW

  1. Sun Life Financial Hong Kong
    https://www.facebook.com/pg/sunlifeHK/photos/?tab=album&album_id=1986688011457667&__tn__=-UCH-R-R
  2. Sun Life x Young Post International STEMathon 2019 Event Highlights

https://www.youtube.com/watch?v=tL0QXZ6GRx8