โครงการพัฒนาครูผู้สอนในโครงการห้องเรียนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง

โครงการพัฒนาครูผู้สอนในโครงการห้องเรียนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง

    ตามที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ได้รับพระราชานุมัติให้ดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์เพื่อร่วมกันพัฒนาเพื่อช่วยยกระดับการศึกษา ๓ โรงเรียน  โดย
ในระยะที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เป็นการเตรียมการถ่ายทอด การจัดการเรียนการสอนการสอนทางไกลภาคบรรยาย
และเข้าค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ ๓ ของการดำเนินการโรงเรียนต้นทางและปลายทางจัดการเรียนการสอน
ร่วมกันแล้ว ๒ ชั้นปีคือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ ในทุกโรงเรียนและจะทำการสอนชั้นปีที่ ๓ คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันของครูในโรงเรียนปลายทาง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จึงได้จัดอบรมครูผู้สอน ๕ วิชาหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
อังกฤษ สังคมศึกษาและภาษาไทยขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒


  >> ประมวลภาพกิจกรรม


โดยมีวัตถุประสงค์

   1.ทำความเข้าใจหลักสูตรประมวลการสอนและหาแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลร่วมกัน
      ของครูแต่ละสาขาวิชาหลัก
   2.เพิ่มพูนความรู้ในวิชาหลัก ๕ วิชาและทักษะการปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
   3.เพิ่มพูนความรู้และเทคนิคในการสอบโอเน็ตแก่ครูผู้สอน
   4.ประชุมผู้บริหารแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ

 
   1. ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ,๕ และ ๖ ใน ๕ วิชาหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ,ภาษาไทย
        คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษาอย่างน้อย กลุ่มสาระละ ๑ คน ๖ โรงเรียน

       1)โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา  จังหวัดปัตตานี  ๑๕    คน
       2)โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์  จังหวัดยะลา      ๑๕    คน
       3)โรงเรียนอิบตีดาวิทยาจังหวัดนราธิวาส     ๑๕    คน

    2. ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔,๕,๖ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ๓๒   คน 
    3. ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕ วิชาหลักในโครงการร่วมมูลนิธิชัยพัฒนา 

       4) 
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม  ๑๕  คน
       5)โรงเรียนศรีฟาริดาบารูวิทยา   ๑๐    คน 
       6)
โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา       ๑๐    คน   
    4. ผู้บริหารโรงเรียนต้นทาง,ปลายทาง    ๑๐    คน

        รวมทั้งสิ้น                                  ๑๒๒   คน