ประมวลภาพ ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4

ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4

ด้วยฝ่ายพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมนักเรียน

page resize

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจําปีการศึกษา 2562 เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา อารมณ์และสังคม

มุ่งเสริมสร้างเจตคติ คุณค่าชีวิต และจิตอาสา ปลูกฝังคุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จึงกําหนดจัดกิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ 
ตําบลบางเหรียง อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

  >> ประมวลภาพกิจกรรม

View the embedded image gallery online at:
http://psuwit.ac.th/index.php/11-4/951-270462#sigFreeId3a6b79bc64