ประมวลภาพ ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4

คายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4

  ดวยฝายพัฒนาผูเรียน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ จัดกิจกรรมคายจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่4 ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อมุงเนนพัฒนาผูเรียนทั้งทางดานรางกาย จิตใจ
สติปญญา อารมณและสังคม มุงเสริมสรางเจตคติ คุณคาชีวิต และจิตอาสา ปลูกฝงคุณธรรมและ
คานิยมท่ีพึงประสงค โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ จึงกําหนดจัดกิจกรรมคายจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในระหวางวันที่ 27 - 29 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนบานเกาะใหญ
ตําบลบางเหรียง อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  >> ประมวลภาพกิจกรรม