กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ๒๕๖๒

กิจกรรมวันที่ ๒๔-๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ งานสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ๒๕๖๒

การแข่งขันทักษะต่างๆทางภาษาไทย
กิจกรรมวันที่ ๒๙-๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒ แข่งขันชิงช้าสวรรค์และไมค์ทองคำคุณครู รอบคัดเลือก
กิจกรรมวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒  กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมไทย “เล่าขานม่านวรรณกรรมผ่านภาษาและวัฒนธรรม”

กิจกรรมในงานจัดเป็น ๓ ส่วน คือ

๑. เวทีกลาง มีการแสดงและการแข่งขันต่างๆของนักเรียนและคุณครู เช่น แข่งขันเล่านิทานพื้นบ้าน การแข่งขันชิงช้าสวรรค์และไมค์ทองคำคุณครู รอบชิงชนะเลิศ เป็นต้น

๒. ลานวัฒนธรรม มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และการแข่งขันมวยตับจาก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

๓. การออกร้านจำหน่ายอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

 >>ประมวลภาพกิจกรรม สัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมไทย วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

05 resize