ประมวลภาพงาน STEM Project Fair 2019 "มอ.ว. ก้าวไกลด้วยวิจัยและนวัตกรรม"

19 resize

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรม STEM Project Fair 2019 “มอ.ว. ก้าวไกลด้วยวิจัยและนวัตกรรม” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ สามารถแก้ปัญหาปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดถึงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงงาน เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานและสามารถนำไปสู่การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานสู่สาธารณะ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการนำเสนอโครงงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 นอกจากนี้ยังมีโครงงานที่ได้รับรางวัลโครงงานของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมการนำเสนอในครั้งนี้อีกด้วย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าศึกษาโครงงานและรับชมการนำเสนอนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษโดยนักวิจัยระดับชาติและระดับโลก คุณกวน นายมงคล คงบัน เจ้าของธุรกิจ Kuanito Patisserie ในข้อหัวข้อ “วิจัยเป็นฐาน ต่อยอดงานที่รัก” และอาจารย์ไก่ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อที่ว่า “เพราะสงสัย...จึงเกิดงานวิจัยช่วยชาติ” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับความสนใจจากคณะผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย ถือว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีและเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ