มอ.ว เป็นตัวแทนส่งมอบครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ตามพระราชดำริ กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

page600 240

ด้วยวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09:30-11:00 น.นายสุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เป็นตัวแทนส่งมอบครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี,สาขาฟิสิกส์และสาขาชีววิทยา) และอุปกรณ์ช่วยสอนประเภทโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ให้แก่โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ และโรงเรียนอิบตีดาวิทยา ในโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามพระราชดำริ กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี