ประมวลภาพกิจกรรม “วมว. พบนักวิจัย”

page

ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ทางโครงการ วมว. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ คู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดกิจกรรม “วมว. พบนักวิจัย” หัวข้อเส้นทางสู่การเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนได้ พบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยน ข้อมูล ความรู้โดยตรงกับนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพ ตลอดจนถึงสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน โครงการ วมว. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดยในช่วง เวลา 8:00-9:00น. พบกับ นายพัทน์ ภัทรนุธาพร ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ผ่าน ระบบ video conference

และช่วงเวลา 15:30-17:00 น. พบกับ ผศ.ดร. พิมพ์ชนก บัวเพชร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นผู้ได้รับรางวัล Southeast Asia Women 2020 จากการขับเคลื่อนงานวิชาการติดตามสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศชายฝั่ง