พิธีไหว้ครู “อุรุน้อม พร้อมหัตถา วันทาครู” ประจำปี 2563

page

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู “อุรุน้อม พร้อมหัตถา วันทาครู” ประจำปี 2563 ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ ผู้คอยประสิทธิ์วิชาความรู้ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

โดยมีท่านผู้อำนวยการสุชาติ สุขะพันธ์ ประธานในพิธี จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือ ตำราเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู คำปฏิญาณตน ตัวแทนนักเรียนต่างนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง จากนั้นท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันไหว้ครูอีกด้วย

>> ประมวลภาพกิจกรรม Hot news