กิจกรรมประจำวันที่ 2 ส.ค. 2562

020862resize

กิจกรรมหน้าเสาธงในเช้าวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 นําเสนอกิจกรรม English Friday ในหัวข้อ “Royal Survival bag หรือ ถุงยังชีพพระราชทาน” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงพระราชทานความห่วงใยไปยังเหล่าพสกนิกรของพระองค์ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น ผ่านการพระราชทานถุงยังชีพ โดยภายในถุงยังชีพพระราชทานนั้น จะประกอบด้วยอาหารและของใช้ที่เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต