กิจกรรมประจำวันที่ 15 ส.ค. 2562

150862resize

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภายในโรงเรียน ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 12:00 – 16:30 น. โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 แข่งขันแฟนพันธ์แท้วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์
มัธยมศึกษาปีที่ 2 แข่งขันแฟนชั่นรีไซเคิล ณ เวทีลานสโลป
มัธยมศึกษาปีที่ 3 แข่งขัน Science Show ณ เวทีลานสโลป
มัธยมศึกษาปีที่ 4 แข่งขัน Science Song ณ เวทีลานสโลป
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เตรียมงาน Avengers science park
มัธยมศึกษาปที่ 6 แข่งขันวาดภาพ ณ ลานสหวิทยาคาร
จากการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
และมีทักษะในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มีจินตนาการ รวมถึงการทำงานเป็นทีม ได้เป็นอย่างดี