กิจกรรมประจำวันที่ 8 ม.ค. 2563

080163 resize

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 คุณครูวันชัย สามสุวรรณ หัวหน้างานพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน ขึ้นกล่าวชี้แจงถึงรายละเอียดกฎระเบียบวินัยที่ควรปฏิบัติ เพื่อเป็นการย้ำเตือนนักเรียน เนื่องจากนักเรียนบางส่วนยังมีปัญหาเรื่องวินัย และปัญหาวินัยของนักเรียนนั้นถือเป็นปัญหาระดับชาติ จะเห็นได้ว่าปัญหาวินัยของนักเรียน เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนการสอนในห้องเรียน ปัญหาวินัยนักเรียนทำให้ครูต้องเข้มงวดกับนักเรียนมากขึ้น ฉะนั้นการสร้างระเบียบวินัยจึงเป็นนโยบายที่สำคัญ ในการสอดแทรกการใช้ระเบียบวินัยกับการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับ การพัฒนาวินัยนักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของ การจัดการศึกษา ที่จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย เพื่อที่จะผลักดันให้เยาวชนเติบโตขึ้น เป็นกำลังสำคัญของครอบครัว และประเทศชาติ โดยมีกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ ด้านการส่งเสริมระเบียบวินัยของแต่ละโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนที่ดี ส่งผลดีต่อการเรียนและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป