กิจกรรมประจำวันที่ 1 ส.ค. 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียน ชั้น ม.5 
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (โครงการห้องเรียน วมว.) ในระหว่างวันที่ 1-2 และ 8-9 สิงหาคม 2563 
เวลา 08.00-16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยมีหัวข้ออบรม คือ
สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
1. การขึ้นรูปพอลิเมอร์ด้วยเทคนิค casting และ compression การทดสอบสมบัติ
2. การขึ้นรูปโฟมจากแป้งและน้ำยางธรรมชาติ การทดสอบสมบัติ
สาขาชีววิทยา
1. การตรวจเพศนกจาก DNA
2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ และม่วงเทพรัตน์
สาขาคอมพิวเตอร์
1. Design Thinking in Computer Science
2. Basic Data Analytics
สาขาคณิตศาสตร์
1. การใช้โปรแกรม Excel เบื้องต้น
2. การสร้างโมเดลโรคระบาดเบื้องต้น

00

11

22

33