08 ธ.ค. 2563 | นักเรียนระดับชั้น ม.1 เรียนรู้และทำการทดลองเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสาร

081263 resize


วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เรียนรู้และทำการทดลองเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสาร
รายวิชาวิทยาศาสตร์2
ครูประจำวิชา คุณครูศิริวรรณ สุเหร็น ครูสาขาวิชาฟิสิกส์
ครูดูแลห้องปฏิบัติการ คุณครูนวพร พุทธกูล