11 ม.ค. 2564 | ประมวลภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน Online

Psuwit Online 19 COLLAGE news

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการประกาศใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเชิงรุกที่กำหนดให้จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพังงาเป็นพื้นที่ควบคุม ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ส่วนหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัดดังกล่าว รวมถึงประกาศจังหวัดสงขลาที่ประกาศให้อําเภอหาดใหญ่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง ส่งผลให้โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อลดการสัมผัส และป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนให้ความสำคัญกับความความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรทุกคนเป็นที่ตั้ง 
ในการนี้ทางฝ่ายวิชาการได้มีการปรับตารางเรียนเพื่อให้นักเรียนในทุกระดับชั้นได้เรียนครบทุกรายวิชา ในทุกหน่วยการเรียนรู้ รวมถึงการได้พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นในคาบโฮมรูม งานประชาสัมพันธ์ได้รวบรวมภาพบรรยากาศของการโฮมรูมและการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์บางส่วนมาเผยแพร่ โรงเรียนต้องขอขอบ พระคุณผู้ปกครอง ที่ช่วยติดตามดูแลบุตรหลานตลอดการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกตินี้ หากผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะหรือต้องการให้โรงเรียนช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในประเด็นใด สามารถประสานผ่านครูประจำชั้นในแต่ละห้องได้ทุกช่องทาง