2 มิ.ย. 2564 | มอ.ว. ได้รับการนิเทศติดตามการ เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

020664 600

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในโรงเรียนเอกชน ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด จังหวัดสงขลา ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 มาตรการก่อนเปิดภาคเรียน โดยการประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC)

>> รายละเอียดเพิ่มเติม Hot news