กิจกรรมประจำวันที่ 16 พ.ค 2562

6 new1

กิจกรรมประจำวันที่ 16 พ.ค 2562

กิจกรรมหน้าแถวในวันแรกของการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  ได้รับจากเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสุชาติ สุขะพันธ์  กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 และชี้แนะแนวทางในการเรียนอย่างไรให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ หลังจากนั้นเป็นการแนะนำคุณครูผู้สอนคนใหม่ของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ และแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจำปี 2562

 1