กิจกรรมประจำวันที่ 11 มิ.ย. 2562

กิจกรรมประจำวันที่ 11 มิ.ย. 2562

เช้าวันที่ 11 มิถุนายน 2562 คุณครูฒามรา พรหมหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ พบปะ พูดคุย และให้โอวาทแก่นักเรียนทุกระดับชั้น เรื่องเหตุการณ์สำคัญของโลก โดยองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)
จากเหตุการณ์สำคัญนี้ คุณครูฒามราแนะนำให้นักเรียนรู้จักการแยกขยะ รู้จักประเภทของขยะ และรู้จักสร้างรายได้จากการรีไซเคิล เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักรักษา รู้คุณค่า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างโลกสวยด้วยมือเรา
ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2562 ในวันที่สองของการการฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬาสี นักเรียนเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมด้วยความสนุกสนาน ความสุข ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานรวมกันเป็นทีม

page120662 resize