มอ.ว ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรม เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

logo psuwit

ประกาศโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนมีนาคม และเมษายน ปีการศึกษา 2563

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โรงเรียนได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัดโรงเรียนจึงขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม และเมษายน พ.ศ. 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

>> เอกสารประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนมีนาคและเมษายน 2563 Hot news