ระบบมอบตัวออนไลน์ นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

ระบบมอบตัวออนไลน์ นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

>> ประกาศมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4 และ ม.4 (วมว.) ปีการศึกษา 2563 Hot news

>> เข้าสู่ระบบมอบตัวออนไลน์ 

>> ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนมอบตัวแล้ว

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (วมว.)

 

>> เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนักเรียน ม.4 โครงการห้องเรียน วมว. ปีการศึกษา 2563 สำหรับนำส่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ต่อไป

     ใบมอบตัวนักเรียน Hot news
     ใบสัญญามอบตัวนักเรียน Hot news

หมายเหตุ ให้นักเรียนพิมพ์และกรอกรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วน และนำส่งโรงเรียนในวันแรกของการเปิดเรียน