กำหนดเปิดเรียน Onsite แบบเหลื่อมเวลา ในวันที่ 18 มกราคม 2564

onsite180164 r600

>> รูปแบบตารางเรียน Onsite 18-28 ม.ค. 2564 Hot news

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ กำหนดเปิดเรียน Onsite แบบเหลื่อมเวลา ในวันที่ 18 มกราคม 2564
ในช่วง 2 สัปดาห์ โดยเป็นการเหลื่อมช่วงเวลา ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติในการมาโรงเรียนช่วงวันที่ 18 -31 ม.ค. 2564
1. เมื่อเข้ามานักเรียนต้องแสดงข้อมูลบน แอพพลิเคชั่นหมอชนะ ของนักเรียน พร้อมกับวัดอุณหภูมิ ล้างมือ และเดินขึ้นห้องเรียนของนักเรียน
2. เมื่ออยู่ในห้องเรียนต้องเว้นระยะห่าง ส่วมหน้ากากตลอดเวลา และหมั่นล้างมือ ไม่รวมกลุ่ม งดกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่ม
3 .ให้นักเรียนตระหนักเกี่ยวกับเชื้อโควิดและใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทเพื่อตัวเราและคนในครอบครัวจะได้ปลอดภัย

หมายเหตุ ให้นักเรียนติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์โรงเรียนอย่างใกล้ชิด